Hyperboly v konečných poliach

Hyperbola je druh kužeľosečky. Je to rez kužeľovej plochy rovinou, ktorá je nerovnobežná s osou kužeľovej plochy a uhol ktorý zviera s osou je menší ako uhol priamky, ktorej rotáciou kužeľová plocha vznikla, zvieraný s osou kužeľovej plochy.

Aby bolo možné vypočítať body hyperboly v konečnom poli $F_p$ a zároveň, aby ju bolo možné zobraziť, je potrebné, aby bolo $p$ (veľkosť konečného poľa) prvočíslo.

Zároveň platí, že zvolený $u$ parameter, súradnice stredu hyperboly a polosi hyperboly $a$ a $b$ sú prvky v ľubovoľnom konečnom poli $F_p$

Pre zobrazenie kužeľosečiek je potrebné, aby počet prvkov konečného poľa bol väčší ako 2, čiže $p > 2$.

Výpočet bodov

Rovnice hyperboly:


Interval zobrazovania a výpočtu bodov:


Rovnica hyperboly v konečnom poli:

Výpis bodov

Grafické zobrazenie

Váš prehliadač nepodporuje HTML tag canvas.